Особлива інформація 2017

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м.Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 25.04.2017р.

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  – річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС”.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

1.Договори страхування (перестрахування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі не більше 50 000 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 25 квітня 2018р.

2. Договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю “Градосфера”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Готельний комплекс “Європейський”, Приватного акціонерного товариства “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”, іншого майна Товариства, на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 25 квітня 2018р.

3. Договори з придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 25 квітня 2018р.

4. Договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до  дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 25 квітня 2018р.

Гранична сукупність вартості правочинів – 50 500 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016р. – 130 850 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 38 593,8097%

Загальна кількість голосуючих акцій – 7 000 000.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 6 999 600. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 6 999 600.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                            Лавриков А.П.

                                                                                                                          26.04.2017

Види діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»

– Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

– Неспеціалізована оптова торгівля.

Наші контакти

home адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

contact тел.: (0536) 79-41-09

mail email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»:


Робочі дні: Понеділок-п'ятниця.

Вихідні дні: Субота, неділя.

Робочі години: з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва: з 12:00 до 12:45.