Особлива інформація 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів – 20.04.2018.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10.05.2018.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн) – 5 040 000,00 грн. (п’ять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.).

Строк виплати дивідендів – дивіденди розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (не пізніше 20.10.2018).

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Лавриков А.П.

20.04.2018


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 20.04.2018р.

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС”.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

1.Договори страхування (перестрахування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі не більше 50 000 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

2. Договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю “Градосфера”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Готельний комплекс “Європейський”, Приватного акціонерного товариства “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”, Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАТО”, іншого майна Товариства, на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

3. Договори з придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

4. Договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 20 квітня 2019р.

Гранична сукупність вартості правочинів – 50 500 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2017 – 131 731 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 38 335,6993%

Загальна кількість голосуючих акцій – 7 000 000.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 6 999 600. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 6 999 600.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Лавриков А.П.

20.04.2018


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)794102, (0536)794103

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішення про відкликання Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Відкликання Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни (паспорт серії КН №522351, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 26.11.1997) виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %.

Лихошвай Наталія Валентинівна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

На посаді Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталія Валентинівна перебувала протягом 8 років (востаннє була обрана 03.11.2016) .

Замість звільненої особи (повноваження якої припинено) на посаду Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” нікого не призначено (не обрано).

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” Голови Наглядової ради Новікової Яни Михайлівни, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” Новікової Яни Михайлівни (паспорт серії НЕ №080492, виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області 13.02.2002) виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %.

Новікова Яна Михайлівна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 12.09.2011 по 03.02.2014 – начальник відділу кредитування корпоративних клієнтів Регіонального Управління м. Кременчук ПАТ “АКБ БАНК”; з 04.02.2014 по 07.05.2014 – начальник відділу кредитування Регіонального Управління м. Кременчук ПАТ “АКБ БАНК”; з 29.12.2014 по 24.07.2018 – керівник служби внутрішнього аудиту ПрАТ “ФК “ПФБ КРЕДИТ” (попереднє найменування ПАТ “ПФБ”); з 25.07.2018 по теперішній час – керівник служби внутрішнього аудиту ТОВ “ФК “ПФБ КРЕДИТ”.

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” члена Наглядової ради Гирки Надії Олексіївни, уповноваженого представника акціонера Матицина Володимира Митрофановича, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” Гирки Надії Олексіївни (паспорт серії КН №473145, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 30.09.1997) виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %.

Гирка Надія Олексіївна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 01.11.2010 по 30.05.2014 – помічник Президента на ТОВ “Кребо ЛТД”; з 02.06.2014 по 09.08.2015 – помічник Президента на ПАТ “ПФБ”; з 10.08.2015 по 24.04.2018 – член Спостережної ради ПрАТ “ФК “ПФБ КРЕДИТ” (попереднє найменування ПАТ “ПФБ”); з 25.04.2018 по 24.07.2018 – член Наглядової ради ПрАТ “ФК “ПФБ КРЕДИТ”; з 25.07.2018 по теперішній час – член Наглядової ради ТОВ “ФК “ПФБ КРЕДИТ”.

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” члена Наглядової ради Лихошвай Наталії Валентинівни, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни (паспорт серії КН №522351, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 26.11.1997) виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %.

Лихошвай Наталія Валентинівна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 06.10.2010 по 26.12.2018 Ревізор ПрАТ СК “ОНІКС”; з 01.07.2011 по теперішній час Головний бухгалтер Філії ТРК “Європа” ТОВ “Градосфера” (основне місце роботи, з 06.09.2018 – за сумісництвом); з 01.07.2011 по теперішній час фінансовий директор ТОВ “Градосфера” (за сумісництвом), з 06.09.2018 Головний бухгалтер ТОВ “Градосфера” (основне місце роботи).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Лавриков А.П.

28.12.2018


Види діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»

– Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

– Неспеціалізована оптова торгівля.

Наші контакти

home адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

contact тел.: (0536) 79-41-09

mail email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»:


Робочі дні: Понеділок-п'ятниця.

Вихідні дні: Субота, неділя.

Робочі години: з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва: з 12:00 до 12:45.