Особлива інформація 2016

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м.Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішення про відкликання з посади (припинення повноважень) Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 03 листопада 2016 року (протокол від 03 листопада 2016 року). Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Рішення про обрання на посаду Ревізора ПрАТ СК “ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС” 03 листопада 2016 року (протокол від 03 листопада 2016 року). Обрання посадової особи виконано на підставі Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК “ОНІКС”.

Лихошвай Наталія Валентинівна (паспорт КН 522351, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 26 листопада 1997 року).

Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ СК “ОНІКС”: 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк на який обрано особу: до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

На посаді Ревізора ПрАТ “СК “ОНІКС” Лихошвай Наталія Валентинівна перебувала протягом 6 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.07.2011 р. по теперішній час – головний бухгалтер Філії ТРК “Європа” ТОВ “Градосфера” (основне); з 01.07.2011 р. по теперішній час – фінансовий директор ТОВ “Градосфера” (за сумісництвом).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                                                                    Лавриков А.П.

04.11.2016


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м.Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів – 03.11.2016р.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18.11.2016р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн) –              14 057 524,37 грн. (чотирнадцять мільйонів п’ятдесят сім  тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 37 коп.).

Строк виплати дивідендів – дивіденди розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (не пізніше 02.05.2017р.).

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                                                                    Лавриков А.П.

04.11.2016


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 м.Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 03.11.2016р.

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  – позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія “ОНІКС”.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

1.Договори страхування (перестрахування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі не більше 50 000 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 02 листопада 2017р.

2. Договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю “Градосфера”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Готельний комплекс “Європейський”, Приватного акціонерного товариства “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”, іншого майна Товариства, на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 02 листопада 2017р.

3. Договори з придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 02 листопада 2017р.

4. Договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК “ОНІКС” за рішенням Генерального директора ПрАТ СК “ОНІКС” до  дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 02 листопада 2017р.

Гранична сукупність вартості правочинів – 50 500 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015р. – 132 785 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 38 031,4041%

Загальна кількість голосуючих акцій – 7 000 000.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 6 999 600. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 6 999 600.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                                                                    Лавриков А.П.

04.11.2016


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОНІКС”

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627 місто Кременчук, Полтавська область, квартал 278, буд. 22Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 792832, (0536) 792831

5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій/

ІІ. Текст Повідомлення

17.08.2016 ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 16.08.2016. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізичною особою-1 набуто акції ПрАТ СК “ОНІКС” у розмірі 80,668571% статутного капіталу (збільшено участь з 0% до 80.668571%).

17.08.2016 ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 16.08.2016. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізичною особою-2 набуто акції ПрАТ СК “ОНІКС” у розмірі 19,325714% статутного капіталу (збільшено участь з 0% до 19,325714%).

17.08.2016 ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 16.08.2016. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю “Лексана Б.В.” (номер комерційного реєстру 22052839, місцезнаходження: Тутсенбордвег, буд. 55, оф. 1033 MZ, Амстердам), яке володіло участю в ПрАТ СК “ОНІКС” у ромірі 99,9943% статутного капіталу, зменшило участь в ПрАТ СК “ОНІКС” до 0%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                                                                    А.П. Лавриков

17.08.2016

 

Види діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»

– Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

– Неспеціалізована оптова торгівля.

Наші контакти

home адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

contact тел.: (0536) 79-41-09

mail email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»:


Робочі дні: Понеділок-п'ятниця.

Вихідні дні: Субота, неділя.

Робочі години: з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва: з 12:00 до 12:45.